Príprava na skúšky na zbrojný preukaz

Rozsah kurzu: 4 hodiny

Počet nábojov: 50ks

Cieľ kurzu:  pripraviť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu na úspešné absolvovanie skúšky so zameraním na podrobné oboznámenie sa so zásadami bezpečnej manipulácie so strelnými zbraňami, ako aj získanie základných zručností pri ovládaní strelnej zbrane, potrebných na preukázanie spôsobilosti stať sa držiteľom zbrojného preukazu.

Obsah kurzu:

 1. a) základy konštrukcie a činnosti strelných zbraní a streliva,
 2. b) teória streľby,
 3. c) bezpečná manipulácia so zbraňou,
 4. d) zásady bezpečnosti na strelnici,
 5. e) praktické a bezpečné používanie zbrane,
 6. f) ostrá streľba.

g.) legislatíva

Cena: 50,- eur jednotlivec

            35,- eur skupina(3 a viac osôb)

Kurz 1 začiatočník (krátka zbraň) Skryté nosenie

v správne zvládnutie základných prvkov manipulácie so strelnou zbraňou a jednoduchších streleckých techník s dôrazom na bezpečnosť pri jej ovládaní a presnosť streľby.

Podmienka účasti:

- zbrojný preukaz,

- vlastná krátka strelná zbraň (pištoľ, revolver),

 

Obsah kurzu:

 1. a) zásady bezpečnej manipulácie so zbraňou,
 2. b) povinnosti strelca pri manipulácii so strelnou zbraňou,
 3. c) zásady manipulácie so zbraňou na strelnici,
 4. d) možné spôsoby nosenia zbrane a príslušenstva,
 5. e) nácvik manipulácie so zbraňou - držanie zbrane, postoj, mierenie, spúšťanie,
 6. f) poruchy pri streľbe a spôsoby ich odstránenia,
 7. g) mierená streľba na krátke a stredné vzdialenosti
 8. h) mierená streľba s rôznymi prvkami manipulácie,

 

Rozsah kurzu: 3 hodiny

Výzbroj, výstroj:                                                                                                                                                        

- vhodný odev a obuv v závislosti na ročnej dobe a poveternostných podmienkach,

- vlastná pištoľ a min. 2 zásobníky, revolver s príslušenstvom,

- min. 120 ks nábojov požadovaného kalibru,

- opaskové puzdro na zbraň, puzdro min. na jeden zásobník, opasok,

- pomôcky na ochranu zraku a sluchu,

- písacie potreby,

 

Cena: 50,- eur jednotlivec

            35,- eur skupina(3 a viac osôb)

Kurz 2 pokročilý (krátka zbraň)  Skryté nosenie

Cieľ kurzu: v nadväznosti na kurz 1 overiť u frekventanta osvojenie si už precvičených techník ovládania strelnej zbrane a zvládnuť ďalšie zložitejšie prvky manipulácie a náročnejšie techniky streľby v rámci základov obrannej streľby s dôrazom na bezpečnosť a efektivitu streľby.

Podmienka účasti:

- zbrojný preukaz,

- vlastná krátka strelná zbraň (pištoľ, revolver),

- absolvovanie kurzu 1 a zvládnutie jeho obsahu,

 

Obsah kurzu:

 1. a) presná streľba v rôznych streleckých pozíciách,
 2. b) rýchla streľba na krátke a stredné vzdialenosti
 3. c) rýchla streľba s prvkami manipulácie,
 4. d) rýchla streľba na signál rôznymi spôsobmi,
 5. e) streľba so zmenou streleckej polohy (kombinácie),
 6. f) streľba so zmenou streleckého stanoviska,
 7. g) rýchla streľba na skupinový terč,
 8. h) presná streľba silnou (slabou) rukou,
 9. i) streľba spoza krytu rôznymi spôsobmi,
 10. j) streľba spoza krytu v rôznych streleckých pozíciách,
 11. k) presná streľba za pohybu,

 

Rozsah kurzu: 3hodiny

Výzbroj, výstroj:

- odev a obuv v závislosti na ročnej dobe a poveternostných podmienkach (odev na skryté nosenie),

- vlastná pištoľ a min. 2 zásobníky (revolver s príslušenstvom),

- min. 150 ks nábojov požadovaného kalibru,

- opaskové puzdro na skryté nosenie zbrane, puzdro min. na jeden zásobník, opasok,

- pomôcky na ochranu zraku a sluchu, chrániče kolien,

- písacie potreby,

 

Cena: 50,- eur jednotlivec

            35,- eur skupina(3 a viac osôb)

KONTAKTNÁ OSOBA: Ing. Ján Vranský, t.č.: +421 907 895 670